Bộ Phận Kinh Doanh & Chăm Sóc Khách Hàng 04.66828232

Ngọ Anh Tuấn

Yahoo:

Skype:

Email: anhtuan@bilico.vn

Điện thoại: 0986. 520. 008

Nguyễn Văn Quang

Yahoo:

Skype:

Email: quangnv@bilico.vn

Điện thoại: 0973. 584. 071

Trần Văn Hậu

Yahoo:

Skype:

Email: hautq@bilico.vn

Điện thoại: 0964. 597. 647

Phùng Văn Quảng

Yahoo:

Skype:

Email: phungquang1983@gmail.com

Điện thoại: 0987. 563. 329

Kiều Oanh

Yahoo:

Skype:

Email: info@bilico.vn

Điện thoại: 0985. 260. 182

Bộ Phận Hỗ Trợ Kỹ Thuật Khách Hàng 04.66828232

Nguyễn Văn Hải

Yahoo:

Skype:

Email: hainv@bilico.vn

Điện thoại: 0975. 746. 790

Tiêu chuẩn thiết kế công trình thoát nước đô thị - Phần 2  

Đăng ngày : 11-05-2016 23:45:05 GMT +7

Ở phần trước chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc nội dung mở đầu của bộ tiêu chuẩn thiết kế xây dựng

các công trình thoát nước ở khu đô thị, khu công nghiệp. Tiêu chuẩn này đưa ra các quy định, yêu cầu

thiết kế phù hợp với các công trình thoát nước công cộng, đô thị. Bên cạnh đó phải kế đến các dòng sản

phẩm như song thoát nước, nắp hố ga với tác dụng chính là che chắn, ngăn cản các chất thải, bảo vệ các

công trình thoát nước. Đảm bảo an toàn đi lại cho người dân.

 hệ thống thoát nước đô thị

Hệ thống thoát nước đô thị quá tải khiến nhiều đường phố Đà Nẵng ngập nặng sau mưa

11. Không cho phép xả nhiều loại nước thải vào cùng một mạng lưới thoát nước, nếu như việc trộn các loại

nước thải với nhau có thể tạo thành các chất độc, khí nổ hoặc các chất không tan với sô lượng lớn.

12. Không được xả nước thải sản xuất có nồng độ chất ô nhiễm cao tập trung thành từng đợt. Trường hợp

khối lượng và thành phần nước thải thay đổi quá lớn trong ngày cần phải thiết kế bể điều hoà.

13. Ngoài việc tuân thủ các qui định nẽu trong tiêu chuẩn này, sơ đồ công nghệ và phương pháp xử lý, các

thông số để tính toán công trình xử lý và bùn cặn nước thải sản xuất còn cần phải dựa theo các quy định,

các tiêu chuẩn thiết kê xây dựng các xí nghiệp công nghiệp tương ứng, các tài liệu của cơ quan nghiên

cứu khoa học và kinh nghiệm quản lý các công trình tương tự.

14. Mức độ xử lý nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận được xác định bằng tính toan trên cơ sở đảm

bảo các điều kiện vệ sinh theo quy định của các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và được cơ quan quản lý

môi trường chấp thuận.

15. Các công trình xử lý nước thải của cơ sở công nghiệp nên bố trí trong phạm vi đất đai của cơ sở đó.

16. Khoảng cách vệ sinh từ các công trình xử lý và trạm bơm nước thải tới ranh giới xây dựng nhà ở công

cộng và các xí nghiệp thực phẩm (có xét tới khả năng phát triển của các đối tượng đó) đươc qui định như

sau: đối với các công trình xử lý và trạm bơm nước thải sản xuất không nằm trong địa giới của xí nghiệp,

nếu được bơm và xử lý hoặc kết hợp bơm và xử lý cùng với nước thải sinh hoạt thi lấy theo tiéu chuẩn vệ

sinh qui định khi thiết kế các công trình vệ sinh theo các tiêu chuẩn thiết kế các xí nghiệp công nghiệp do

Nhà nước hay các Bộ chủ quản ban hành, nhưng không thấp hơn các qui định trong Bảng 1.

Bảng 1

Tên công trình

Khoảng cách ly vệ sinh tính bằng m, theo công suât tính toán của công trình, nghìn m3/d

 

Dưới 0,2

Từ 0,2 đến 5

Từ 5 đèn 50

>50

1. Công trình xử lý cơ học và sinh học có

sân phơi bùn

2. Công trình xử lý cơ học và sinh học có xử

lý bùn cặn bằng thiết bi cơ khí..

150

200

400

500

3. Bãi lọc ngầm

100

150

300

400

4. Cánh đổng tưới

200

300

-

-

5. Hổ sinh học

150

200

400

-

6. Mương ô xy hóa tuần hoàn

200

200

300

-

7. Trạm bơm

150

200

400

 

 

15

20

20

30

 

CHÚ THÍCH:

-  Khi không đảm bảo được khoảng cách tối thiểu trên, thi phải có các giải pháp công nghê phù hợp để

đảm bảo đươc điều kiên vê sinh và phải được cơ quan quản lý môi trường địa phương chấp thuận.

- Nếu trong địa giới của trạm xử lý nước thải cơ học và sinh hoc công suất dưới 50 m3/d có bãi lọc ngầm

diện tích dưới 0,5 ha thì khoảng cách trên lấy bằng 100 m.

- Khoảng cách ly vê sinh đối với bãi lọc ngầm công suất dưới 15 15m3/d lấy 15 m.

- Khoảng cách ly vệ sinh của bệ tự hoại là 5m, giếng thấm là 8m.

- Khoảng cách ly trong Bảng 1 cho phép tăng lên nhưng không quá 2 lẩn nếu khu dân cư xây dưng ở cuối

hướng gió chủ đạo so với tram xử lý, cho phép giảm đi nhưng không quá 25 % nếu khu dân cư xây dựng ở

vị trí có hướng gió thuận lợi theo quan điểm vệ sinh.

- Nếu làm khô bùn cặn chưa được ổn đinh bằng sân phơi bùn thì khoảng cách vệ sinh phải được tính toán

phù hợp với các tièu chuẩn môi trường và được cơ quan quản lý môi trường địa phương chấp thuân.

- Đối với các công trình cải tạo, tùy từng trường hơp ngoai lệ có thể áp dụng khác với qui định trong bảng

này nhưng phải được sự chấp thuân của cơ quan quản lí môi trường địa phương.

17. Không được xả nước mưa trong các trường hợp sau: trực tiếp vào các khu vực dùng làm bãi tắm, vào

các khu vực trũng không có khả năng tự thoát nước và dễ tạo thành đầm lầy. vào khu vực xói mòn, nếu

thiết kẽ không có biện pháp gia cố bờ.

18. Phải xét tới khả năng đưa công trình vào từng giai đoạn xây dựng và trường hợp cần thiết vân hành

toàn bộ công trình cũng như khả năng phát triển trong tương lai khi vượt quá công suất tính toán của công

trình.

GHI CHÚ: Việc đưa công trình vào sử dụng theo từng giai đoạn xây dựng hay vận hành toàn bộ phải xuất

phát từ điều kiện vệ sinh khi xả nước thải vào nguồn tiếp nhận.

19. Các giải pháp kỹ thuật cơ bản được thiết kế phải dựa trên cơ sở so sánh chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của

các phương án đề xuất. Phương án được chọn là phương án kinh tế và đảm bảo khả năng thực hiện một

cách thuận lợi.

Đánh giá trên Facebook

Tin Liên Quan

Sự khác nhau giữa nắp hố ga gang cầu và nắp hố ga gang xám
Nhiều hố ga bị người dân bịt kín
Hãi hùng khi đi qua hố ga mất nắp
Quy trình đúc nắp hố ga, song chắn rác trong khuôn cát
Công nghệ đúc khuôn cát
To Top